Ветеринария

ВЕТЕРИНАРИЯ

В.Н.Митин Доврачебная помощь мелким домашним животным 2009
Настоящее издание - небольшой экскурс по частным проблемам доврачебной помощи мелким животным, затрагивающий сведения о состоянии домашней аптеки, основах реанимации, травмах, родах, профилактике инфекций и глистных заболеваний.
Новіцька О. В. Курс лекцій з біотехнології для студентів, що навчаються за спеціальністю «ветеринарна медицина» 2009
Викладено основні положення дисципліни «Біотехнологія у ветеринарній медицині», що використовуються під час вивчення дисципліни самостійно під контролем науково-педагогічних працівників. Рекомендовано вченою радою факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування.
Реферат Биохимия костной и соединительной ткани. 2008
оединительная ткань. Состав и строение. Глюкозаминогликаны. Гликопротеины. Волокна соединительной ткани. Синтез коллагена. Биохимические изменения соединительной ткани при старении и некоторых патологических процессах. Факторы регулирующие метаболизм соединительной ткани. Костная ткань. Остеобласт. Остеоцит. Остеокласт. Химический состав костной ткани. Формирование кости. Факторы оказывающие влияние на формирование костной ткани. Основные группы болезней кости. Кости, зубы и соединительные ткани. Остеомаляция и рахит. Патология костей. Дифференциально-диагностические признаки некоторых воспалительных заболеваний цинги.
Курсовая работа Пуллороз у цыплят и тиф у кур. 2008
Содержание. 1. Введение. 2. Систематика. 3. Биологические свойства Морфологические Культуральные Биохимические Устойчивость Токсикообразование Антигенная структура Патогенность. 4. Диагностика. 5. Специфическая профилактика и иммунитет. 6. Специфическая терапия. 7. Заключение. 8. Список литературы.
Курсова робота Токсикологія протовератрину та інших алкалоїдів чемериці 2008
Факультет ветеринарной медицины, кафедра фармакологии и токсикологии. Введение, Ботаническое описание, Действующие вещества и их свойства, Действующие вещества и их свойства, Патогенез, Клинические признаки отравления различных видов, Патолого-анатомические изменения, Диагностика, Лечение, профилактика, Ветеринарно-санитарная оценка продуктов животноводства, заключение, список использованной литературы.
Дипломная работа Эпизоотический мониторинг и организация ветеринарно-санитарных мероприятий против высококонтагиозного гриппа птиц 2008
В дипломной работе на тему Эпизоотический мониторинг и организация ветеринарно-санитарных мероприятий против высококонтагиозного гриппа птиц описана эпизоотология гриппа птиц, страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания людей птичьим гриппом и план глобальных мероприятий ВОЗ по борьбе с гриппом, морфология, антигены, клинические признаки и патологоанатомические изменения высокопатогенного гриппа птиц. Изучена степень распространения высококонтагиозного птичьего гриппа и определена напряженность иммунитета в поствакцинальный период у вакцинированных птиц Акмолинской области.
Кравців Р. Й., Салата В. З., Семанюк В. І., Фреюк Д. В., Ярошович І. Г. Ветеринарна радіологія у запитаннях і відповідях 2008
У посібнику наведені відомості з основ ядерної фізики, радіоекології, радіобі­ології, радіотоксикології, променевих уражень (гостра і хронічна променеві хворо­би, ураження шкіри, віддалені наслідки променевих уражень) комбінованих уражень (променева травма та інфекція) профілактики і терапії радіаційних уражень, радіа­ційної ветеринарно-санітарної експертизи, радіоімунології, дозиметрії та радіометрії, знання яких необхідні лікареві ветеринарної медицини в його практичній діяльності. У книзі описана біологічна дія радіоактивних випромінювань і закономірності мігра­ції радіонуклідів у різних об’єктах біосфери. Значна увага звертається на організацію радіометричного та дозиметричного контролю об’єктів ветеринарного нагляду, описа­но сфери використання радіонуклідів в аграрній науці і практиці. Навчальний посібник складений з урахуванням вимог Болонської декларації та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями: “Ветеринарна медицина”, “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, “Технологія зберігання, консервування та пере­робки молока”, “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутин, Е. С. Воронин Инфекционные болезни животных 2007
В учебник «Инфекционные болезни животных» включено более 150 нозологических единиц. Материал по всем болезням изложен по единой схеме. Рассмотрена эпизоотологическая характеристика заболевания; отражены представления об инкубационном периоде, характере течения и клинических формах проявления болезни; изложены наиболее характерные патологоанатомические изменения; описаны основные методы диагностики, лечения и профилактики заболевания; приведены схемы мероприятий по ликвидации болезни, указан характер ограничительных мероприятий.

Для лучшего закрепления материала часть данных представлена в таблично-графическом изложении, иллюстрации приведены на отдельной цветной вклейке. В конце статей дан небольшой перечень основных контрольных вопросов.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».
Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова Акушерство,гинекология и биотехника воспроизводства животных 2007
В учебном издании описаны анатомические особенности и функция половых органов самцов и самок сельскохозяйственных животных, методы получения и оценки спермы, физиология и биотехника осеменения и трансплантации эмбрионов, физиология и патология беременности, родов и послеродового периода, заболевания новорожденных и молочной железы, основы оперативного акушерства, андро-логической и акушерско-гинекологической диспансеризации.

Предназначено для студентов всех форм обучения по дисциплине «Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных». Написано в соответствии с программой курса согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 311200 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Может быть использовано при подготовке студентов сельскохозяйственных колледжей, операторов по искусственному осеменению животных, зооветспециалистов хозяйств.
Воровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологиии стандартизации продуктов животнодства. 2007
Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства» (сокращенно «Ветсанэкспертиза») изучает методы ветеринарно-санитарного и техно-химического исследования продуктов животного (мясо, рыба, яйца, молоко и др. ) и растительного (мед, овощи, фрукты, корнеклубнеплоды и др. ) происхождения и определяет пути их реализации. Кроме этого, объектом ветсан-экспертизы является техническое сырье (шерсть, перо, пух и др. ).
1 2 3 4 5 6
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com